اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
کیت آموزشی آزمایشگاه پلیس