اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
محور کارآفرینی (ب- گرایش بیومارکت ) :
       محتوای گرایش نمایش محصول یا دست سازه تحقیقاتی یا فناورانه حاصل از پژوهش های پیشین
  شرایط شرکت کنندگان مقطع ابتدایی و متوسطه
   شرایط اختصاصی اثر محصول می بایست مرتبط با علوم زیستی و قابلیت فروش و تجاری سازی داشته باشد.
    مستندات مورد نیاز
  • ارسال توضیحات نام محصول ، سال تحقیق و پژوهش و ساخت ، کاربرد ، مرتبط با کدام حوزه علوم زیستی می باشد. ( در قالب یک صفحه )
  • ارسال تصویر از محصول الزامی است .
    معیارهای داوری
  • خلاقیت در ساخت و موضوع
  • اقتصادی و کاربردی بودن محصول
  • تسلط شرکت کنندگان به مفاهیم علمی مرتبط و روش ساخت