اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور