اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
هزینه شرکت در نخستین دوره مسابقات تخصصی زیست شناسی دانش آموزی
 ایران بیوکاپ  
ویژه مقاطع ابتدایی و متوسطه
هزینه ثبت نام   تعداد مجاز شرکت کنندگان نام محور و گرایش ردیف
به ازای هر گروه  مبلغ 85 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 5 نفر پژوهش 1
به ازای هر گروه  مبلغ 80 هزارتومان گروه های 4 تا 5 نفره کارآفرینی ( بیواستارتاپ) 2
به ازای هر گروه  مبلغ 80 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 5 نفر کارآفرینی ( بیومارکت ) 3
به ازای هر گروه  مبلغ 80 هزارتومان گروه های 2 تا 4 نفر رقابت (چالش زیست فناوری) 4
به ازای هر نفر 15 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 3 نفر رقابت ( بیومدل) 5
به ازای هر نفر 35 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 3 نفر رقابت ( بیواستندآپ) 6
به ازای هر نفر 15 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 3 نفر رقابت ( کاغذ زیستی ) 7
به ازای هر گروه  مبلغ 60 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 5 نفر هنر( فیلم کوتاه و انیمیشن ) 8
به ازای هر گروه  مبلغ 60 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 3 نفر هنر ( ماکروفتوگرافی) 9
به ازای هر گروه  مبلغ 60 هزارتومان فردی یا گروه های 2 تا 3 نفر هنر ( میکروفتوگرافی) 10