اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
چالش زیست فناوری :
       محتوای گرایش
  • اکتشاف و آزمایش در زیست فناوری و تسلط و مهارت کافی در انجام سوالات خواسته شده
  • انجام صحیح سوالات به صورت عملی در ایستگاه های طراحی شده
  شرایط شرکت کنندگان متوسطه 1 و 2
   شرایط اختصاصی اثر تسلط کافی بر آزمایشاتی نظیر استخراج DNA ، کشت و رنگ آمیزی باکتری ، کشت بافت گیاهی و ساخت بیودیزل
    مستندات مورد نیاز گزارش و پاسخ به سوالات خواسته شده در روز مسابقه
    معیارهای داوری
  • دقت و سرعت عمل
  • صحت انجام آزمایشات
  • پاسخ صحیح به سوالات و چالش ایجاد شده