اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی15 فروردین 2019

مشاهده اشعه مادون قرمز با کمک نانوتکنولوژی
  پژوهشگران چینی موفق شدند با کمک نانوتکنولوژی موش ها را قادر به مشاهده اشعه مادون قرمز کنند . به گفته این پژوهشگران این یافته ها میتواند در موارد امنیتی و عملیات های نظامی مورد استفاده قرار گیرد .
انسان ها و برخی از پستانداران قادر به مشاهده دامنه محدودی از طول موج هستند.
اشعه مادون قرمز محدوده ای از طول موج است که قابل مشاهده نمی باشد .
در این مطالعه پژوهشگران نانوذراتی
ساختند که می توند به سلول های گیرنده نور متصل شود . بعد از ورود اشعه مادون قرمز به چشم و برخورد با ؛ نانوذرات آن را به امواجب ا طول موج کوتاهتر و قابل مشاهده تبدیل میکنند.

در این مطالعه نانوذرات اشعه مادون قرمزبا طول موج 980نانومتر را دریافت و آنرا به طول موجی با طول 535نانومتر تبدیل می کند که به رنگ سبز دیده می شود .
این پژوهشگران اظهار کردند که احتمال استفاده از این تکنولوژی برای انسان ها در آینده وجود دارد تا انسان ها بتوانند فراتر از قابلیت های خود را تجربه کنند.

 
 : منبع https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)30101-1?_returnURL=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092867419301011?showall=true
 
نانوتکنولوژی