اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور

تولید برق از جلبک ها – سیانوباکتر

تولید برق از جلبک ها – سیانوباکتر23 آبان 2017

تولید برق از جلبک ها سیانوباکتر
 
تهیه و تنظیم : لیلا نجد

 
متن مقاله:

دانشمندان سیستم مولدی ساختهاند که از سیانوباکتر ، برق میگیرد:

دانشمندان در کانادا از جلبک های سبز-آبی برای تامین انرژی از نوع جدیدی سلولهای برقی استفاده کردهاند که بار الکتریکی را از فوتوسنتز و تنفس سیانوباکتر ها (جلبکهای سبز-آبی) بدست میآورند. ماتوکوماران پاکیریزامی، از محققان دانشگاه کنکوردیا :فتوسنتز و تنفس در سلولهای گیاهی اتفاق میافتند و در هر دو فرآیند، انتقال الکترون اتفاق میافتد. با به دام انداختن الکترونهای آزاد شده از جلبکهای سبز-آبی طی فتوسنتز و تنفس، میتوانیم انرژی الکتریکی را که آنها به طور طبیعی تولید میکنند به دام بیندازیم.”


کند.ها با نوسانات آب و هوا تغییری نمیهای تجدید پذیرند. جالبتر اینکه برخلاف انرژی خورشیدی و بادی، کارآیی این میکروارگانیسم و توسعه انرژیهای فسیلیای برای کمک به کاهش استفاده از سوختالعاده فوقهای سبز-آبی گزینهجلبک
شود.ها و گرفتن برق از این دستگاه فراهم میکنند. با یک دستگاه خارجی متصل به سلول، امکان خارج کردن الکترونها را به سطح الکترود آزاد میگیرند و با رخ دادن فتوسنتز، الکترونهای سبز-آبی در محفظه آنود قرار میسلول برق فتوسنتزی شامل یک آنود، کاتود و غشای تبادل پروتون است. جلبک
 

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547815400099

تولید برق از جلبک ها – سیانوباکتر